Zor ve Rıza


Kudret Bülbül
KÜRE YAYINLARI

Ye­ni bir bin­yı­lın baş­lan­gı­cın­da ol­du­ğu­muz bu­gün­ler­de ya­şa­dı­ğı­mız ge­liş­me­ler na­sıl ta­nım­la­na­bi­lir? Ön­ce­ki bin­yıl­la kı­yas­lan­dı­ğın­da as­lın­da de­ği­şen bir şey yok mu? Bu an­lam­da Kü­re­sel­leş­me, ‘em­per­ya­liz­min ye­ni bir ver­si­yo­nu` mu­dur yok­sa içe­ri­sin­de in­san­lı­ğın or­tak bi­ri­kim­le­ri­ni ba­rın­dı­ran ken­di­li­ğin­den bir sü­reç mi­dir? Sa­de­ce ‘zor`a mı da­yan­mak­ta­dır yok­sa ya­şa­yan­la­rın ‘rı­za`sı­nı da içer­mek­te mi­dir? Ya­şan­mak­ta olan de­ği­şim­ler/dö­nü­şüm­ler tek bo­yut­lu bir kü­re­sel­leş­me ile açık­la­na­bi­lir mi? De­ğil­se, bir­bir­le­ri ile çe­li­şen, ör­tü­şen, ça­tı­şan sü­reç­le­rin ay­nı an­da iş­le­di­ği çok bo­yut­lu `kü­re­sel­leş­me­ler`den mi bah­set­mek ge­re­kir? Ve da­ha­sı, Tür­ki­ye bu sü­reç­ler­den na­sıl et­ki­len­mek­te­dir? 20. yüz­yı­lın son çey­re­ğin­de var­lı­ğı ya da yok­lu­ğu tar­tı­şı­lan kü­re­sel­leş­me sü­reç­le­rin­de bu­gün ol­duk­ça me­sa­fe kat edil­miş du­rumda. Kud­ret Bül­bül, eli­niz­de­ki ça­lış­ma­sıy­la, yu­ka­rı­da­ki so­ru­la­ra ce­vap­lar arı­yor. Zor ve Rı­za, kü­re­sel­leş­me sü­reç­le­ri­ne iliş­kin ku­ram­sal de­ğer­len­dir­me­ler­den, TBMM üye­le­ri ile ya­pı­lan renk­li mü­la­kat­lar­dan ve Tür­ki­ye­li dü­şü­nür­le­rin kü­re­sel­leş­me­ye iliş­kin yak­la­şım­la­rın­dan ha­re­ket­le kü­re­sel­leş­me­ler ara­sın­da­ki Tür­ki­ye`yi tar­tı­şı­yor.

Yayın Tarihi
ISBN No 975614679
Baskı Sayısı 1. Baskı
Dili TÜRKÇE
Sayfa Sayısı 366
Cilt Tipi Karton Kapak
Kağıt Cinsi Kitap Kağıdı
Ebat 13.5 x 21 cm

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
  • Zor ve Rıza

  • 0,00TL


Tükendi

İstek listesine ekle ❤

  • Ürün Kodu: 978975614679
  • Stok Durumu: Tükendi